Conditions générales de location
 
 

English

hrvatski

UVJETI I OPĆE ODREDBE UGOVORA

Članak 1
• Ovim Ugovorom uređuju se međusobni odnosi između “Uniline d.o.o.”-a (u daljnjem tekstu: najmodavatelj) i najmoprimatelja čiji su podaci navedeni na prvoj stranici ovog Ugovora (u daljnjem tekstu: najmoprimatelj).
• Najmodavatelj daje, a najmoprimatelj prima na korištenje vozilo navedeno na prvoj stranici ovog Ugovora (u daljnjem tekstu: vozilo), a pod uvjetima i na vrijeme utvrđeno u ovom Ugovoru.

Članak 2
• Potpisivanjem ovog Ugovora najmoprimatelj potvrđuje da je preuzeo tehnički ispravno vozilo u stanju kako je navedeno u ugovoru i sa naznačenim stanjem spremnika goriva.
• Najmoprimatelj potvrđuje da je uz vozilo primio dokument za vozilo, ključeve za vozilo, svu obaveznu opremu i pribor vozila kao i dodatnu opremu i pribor naveden u Ugovoru.

Članak 3
• Najmoprimatelj se obavezuje da će vozilo vratiti na ugovorenoj lokaciji i to najkasnije u roku utvrđenom ovim Ugovorom.
• Najmoprimatelj se obavezuje da će vozilo vratiti i prije ugovorenog roka, a na zahtjev najmodavatelja.
• Najmoprimatelj se obavezuje da će vozilo vratiti sa svom dokumentacijom, ključevima, gumama, alatom, obaveznom, standardnom i dodatnom opremom, kako ga je i preuzeo, te sa stanjem goriva kakvo je i preuzeo.
• Prilikom povrata vozila, najmoprimatelj je dužan isto predati djelatniku Uniline d.o.o –a, te za to imati odgovarajuću dokumentaciju.

Članak 4
• Novčane obaveze prema ovom Ugovoru, ukoliko se ne plaćaju u vidu predujma ili pologa, najmoprimatelj je dužan platiti odmah odnosno pri povratku vozila ili u roku od 8 dana od postavljanja zahtjeva za isplatu odnosno ispostavljanja računa.
• Najmoprimatelj pristaje da, na teret njegove kreditne kartice ili nekim drugim načinom plaćanja, najmodavatelj naplati sve troškove popravka, kvarova ili gubitka, uključujući i troškove o kojima najmoprimatelj nije izvijestio najmodavatelja, a u skladu s procedurom o povratu vozila.
• Najmoprimatelj priznaje da je najmodavatelj ovlašten teretiti njegovu kreditnu, debitnu ili “charge” karticu za bilo koje troškove koje najmodavatelj ima prema ovom Ugovoru.

Članak 5
• Najmoprimatelj se obavezuje :
- da će vozilo koristiti sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama te drugim važećim propisima RH
- da će odmah prekinuti vožnju ukoliko se na vozilu dogodi kvar te otome bez odlaganja izvijestiti najmodavatelja;
- da će vozilo koristiti samo za vlastite potrebe;
- da će vozilom upravljati samo najmoprimatelj ili osoba koja je pored najmoprimatelja u

Ugovoru navedena kao vozač, a sve pod uvjetom da te osobe imaju potrebne dozvole i dokumente za upravljanje vozilom;

- da neće vozilo voziti izvan granica RH u zemlje u koje ulazak nije dopušten;
- da neće vozilo koristiti u nedozvoljene svrhe, primjerice za vršenje kaznenih djela, carinskih, deviznih ili drugih prekršaja ili drugih nedozvoljenih radnji;
- da neće vozilo pretovariti teretom ili putnicima;
- da neće vozilom upravljati pod utjecajem alkohola ili narkotika;
- da će vozilo, kada ga ne koristi, obavezno zaključavati i uzimati ključeve i dokumentaciju vozila uz aktiviranje i drugih sigurnosnih uređaja ukoliko isti na vozilu postoje;

• Vozilo se ne smije koristiti za:
- plaćeni prijevoz robe, tereta ili putnika;
- vuču ili prijevoz drugih vozila ili prikolica;
- prijevoz materijala, predmeta ili stvari koje mogu oštetiti ili zagaditi vozilo, primjerice životinja, lako zapaljivih materijala, neugodnog mirisa;
- utrke, moto-sportska ili druga slična natjecanja kao ni obuku vozača
- izvan označenih i asfaltiranih puteva

Članak 6
• Najmoprimatelj je dužan snositi troškove:
- goriva
- transporta vozila;
- garažiranja, parkiranja, cestarina, mostarina i slično;
- svih kazni radi kršenja prometnih ili drugih propisa;
- sudskih, prekršajnih ili drugih postupaka;
- zateznih kamata na navedena dugovanja;
- nastale ili uzrokovane za vrijeme trajanja najma vozila, bez obzira kada su utvrđeni ili dospjeli, te bez obzira terete li oni najmodavatelja, vlasnika vozila, najmoprimatelja ili vozača vozila, osim ako navedeni troškovi nisu uzrokovani isključivom krivnjom najmodavatelja

Članak 7
• U slučaju prometne nesreće, oštećenja, havarije, krađe, pogonske neispravnosti vozila i drugih sličnih okolnosti najmoprimatelj je dužan:
- čuvati vozilo do njegovog preuzimanja od strane najmodavatelja;
- zabilježiti imena i adrese sudionika i svjedoka;
- pozvati nadležan organ policije i osigurati njihov zapisnik, osim u slučaju pogonske neispravnosti;
- bez odlaganja dati izjavu o događaju u najbližoj poslovnici najmodavatelja;
- vratiti najmodavcu ključeve vozila i dokumente vozila (prometnu dozvolu)
• U slučaju da najmoprimatelj ne osigura policijski zapisnik iz stavka 1, točka 3. ovog članka i ne da izjavu iz stavka 1, točka 4. ovog članka, sav trošak naknade štete u svezi s oštećenjem ili nestankom vozila pada na teret najmoprimatelja u punom iznosu bez obzira na najmoprimateljevu krivicu za takav događaj;

 Članak 8
• U slučaju kvara ili nedostataka na vozilu, najmoprimatelj je dužan o tome obavijestiti najmodavca te postupati prema njegovim uputama. 
• Najmoprimac ne smije provoditi bilo kakve popravke, dorade ili bilo kakve zahvate na vozilu , a za koje nema izričito pismeno odobrenje najmodavca. U slučaju neovlaštenih zahvata na vozilu, a za koje nema izričito odobrenje najmodavca, najmoprimac snosi sve naknadne troškove nastale kao posljedica navedenog zahvata.

Članak 9
• U slučaju manjka ili oštećenja vozila, opreme,pribora, reg.pločica,dokumenata ili ključeva, bez obzira na to kako su nastali,najmoprimatelj će isplatiti najmodavatelju njihovu punu novčanu protuvrijednost prema službenom cjeniku koji je dostupan najmoprimcu na zahtjev, a važećim na dan ugovorenog vraćanja vozila. U slučaju primjedbe na službeni cjenik, stranka može ODMAH zatražiti procjenu štete od strane ovlaštenog servisa. U tom slučaju procjena/ponuda servisa predstavlja osnovu za naplatu štete te stranka ne može odabrati jeftiniju opciju.
• U slučaju krađe vozila ili drugih okolnosti radi kojih najmoprimatelj nije u mogućnosti po završetku najma vratiti vozilo najmodavatelju, najmoprimatelj će na traženje najmodavatelja platiti punu vrijednost vozila i to nabavnu vrijednost novog vozila, a prema ponudi najmodavateljevog dobavljača kao i druge gubitke koje najmodavatelj ima zbog nedostatka vozila.
• Najmoprimatelj može djelomično otkupiti odgovornost u slučaju štete/krađe kupnjom dodatnih osiguranja (CDW, SCDW,WUG i sl.). Isto vrijedi isključivo u slučaju da je najmoprimac poštivao uvjete i opće odredbe ugovora u potpunosti.
• Ako u slučaju nepažnje/nemarnosti najmoprimatelja vozila/vozača ili uslijed korištenja vozila suprotno uputama proizvođača, dođe do oštećenja dijelova vozilaili pojedinih sustava (primjerice radi nedostatka ulja ili sredstva za hlađenje, nepažljiva vožnja ili vožnja izvan puteva), najmoprimatelj vozila nadoknađuje najmodavatelju cjelokupni iznos troškova popravka vozila te svu nastalu štetu kao što su primjerice troškovi vuče vozila ili umanjene vrijednosti vozila.
• U slučaju korištenja krivog goriva, najmodavatelj će najmoprimcu obračunati štetu za navedeno prema važećem cjeniku, uvećano za iznos manje vraćenog goriva te sve ostale troškove poput parkiranja, vučne službe i sl., a koji su proizašli kao posljedica 
• Ako je iz bilo kojeg razloga potrebno posebno čišćenje vozila, najmodavatelj zadržava pravo dodatne naplatite kako bi pokrio trošak bilo kakvog potrebnog čišćenja.

Članak 10
• U slučaju da najmoprimac vrati vozilo s manjom količinom goriva, isto će se naplatiti uvećano za uslugu tankiranja.
• U slučaju da najmoprimac ne podmiri troškove iz članka 6 ovih uvjeta i općih odredbi, najmodavatelj ima pravo teretiti najmoprimca za iste, uvećane za odgovarajuću administrativnu taksu.
• Najmoprimatelj se obavezuje da će produženje trajanja najma kao i ostale promjene glede najma pravovremeno zatražiti od najmodavatelja. U slučaju produženja trajanja najma, najmoprimcu će se obračunati vrijednost istog prema ugovorenom cjeniku
• U slučaju vraćanja vozila ranije od ugovorenog, najmoprimcu će se pružena usluga obračunati prema cjeniku za broj iskorištenih dana. 
• U slučaju da najmoprimatelj prekorači ugovoreni rok vraćanja vozila bez suglasnosti najmodavatelja, najmodavatelj ima pravo vozilo smatrati ukradenim/utajenim i o tome izvijestiti policiju. U tom slučaju najmoprimatelj snosi svu nastalu štetu.
• U slučaju prekoračenja roka vraćanja vozila, najmoprimatelja i nadalje terete sve obaveze i odgovornosti iz ovog Ugovora, a koje su inače dogovorene za vrijeme trajanja najma.
• U slučaju da najmoprimac svojevoljno vrati vozilo na lokaciji koja je različita od ugovorene, najmodavac će obračunati naknadu za sakupljanje/ONE WAY prema službenom cjeniku koji će najmoprimcu biti predočen na zahtjev.
• U slučaju da najmoprimac vraća/preuzima vozilo izvan radnog vremena poslovnice, najmodavatelj će zaračunati naknadu za rad van radnog vremena prema važećem cjeniku.

Članak 11
• U slučaju štete prema trećim osobama najmoprimatelj će snositi sve troškove koje bi najmodavatelj mogao imati po toj osnovi.
• Osiguranjem nisu pokrivene štete koje su prouzročene namjerno,grubom nepažnjom, pod utjecajem alkohola ilidroge, bez propisane vozačke dozvole ili u slučaju da je dozvola vozaču oduzeta, uslučajevima nepoštivanja zakonskih odredbi, štete izazvane ratnim operacijama ili utjecajem više sile, kao i u drugim okolnostima predviđenim pravilimaosiguravajućeg društva ili zakonskim propisima.
• Najmoprimatelj prima na znanje da u slučaju nemarnog odnosa prema vozilu, dokumentima ili ključevima vozila, kao i drugim slučajevima predviđenim pravilima osiguranja ili zakonom, može biti terećen regresnim zahtjevom osiguravatelja vozila.

Članak 12
• Najmodavatelj ne odgovara za štete koje bi najmoprimatelju mogle nastati uslijed zakašnjenja prilikom isporuke vozila kao niti za štete koje bi najmoprimatelju mogle nastati zbog bilo kakvog kvara na vozilu za vrijeme trajanja najma.
• Najmodavatelj ne odgovara za štete koje bi nastale na osobama ili stvarima koje se prevoze u vozilu.
• Najmodavatelj ne odgovara za stvari ostavljene u vozilu prilikom povrata, niti ima obvezu čuvati ih i/ili dostaviti najmoprimcu.
• Ako se ustanovi da je najmoprimatelj prekršio bilo koji od uvjeta ovog Ugovora, zaposlenici najmodavatelja su ovlašteni oduzeti vozilo.
• Najmodavatelj bezuvjetno zadržava pravo raskida Ugovora o najmu vozila, bilo kada i bilo gdje i prije isteka Ugovora o najmu vozila, bez ikakve obaveze nadoknađivanja štete najmoprimatelju.

Članak 13
• Najmoprimatelj ne smije prenijeti prava ili obaveze po ovom Ugovoru na treće osobe, a niti smije otuđiti vozilo, dijelove ili opremu vozila ili vršiti bilo kakve preinake na vozilu.

Članak 14
• Ovaj je Ugovor sastavljen u 2 istovjetna primjerka, od kojih se jedan primjerak Ugovora uručuje najmoprimatelju, a drugi zadržava najmodavatelj.
• Svojim potpisom na prvoj stranici ovog Ugovora najmoprimatelj prihvaća ovaj Ugovor i sve njegove odredbe te opće uvjete o najmu vozila s kojima je upoznat u poslovnici prilikom preuzimanja vozila kao i trenutno važeće uvjete izdavatelja kreditne kartice.
• Izmjene i dopune ovog Ugovora mogu se vršiti samo u pismenom obliku

Članak 15
• U slučaju spora po ovom Ugovoru stranke ugovaraju mjesnu nadležnost stvarno nadležnog suda u Puli uz primjenu hrvatskog prava.

Objavljeno na 11.12.2015

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF THE CONTRACT

Article 1
• This contract regulates mutual relations between "Uniline d.o.o."(hereinafter referred to as the Lessor) and the Lessee whose data are listed on the first page of this Contract (hereinafter referred to as the Lessee).
• Lessor gives and Lessee receives a vehicle mentioned on the first page of this Contract (hereinafter referred to as the Vehicle), under the conditions and for the time specified in this Contract.

Article 2
• By signing this Contract the Lessee confirms that the Vehicle is taken over in good working order as stated in the Contract and with indicated condition of the fuel tank.
• The Lessee confirms that with the Vehicle he/she received the vehicle documents, the keys to the vehicle, all obligatory equipment and accessories for the Vehicle as well as the additional equipment and accessories stated in the Contract.

Article 3
• The Lessee hereby undertakes to return the Vehicle to the agreed location and at the latest within the deadline specified by this Contract.
• The Lessee hereby undertakes to return the Vehicle before the deadline if demanded by the Lessor.
• The Lessee hereby undertakes to return the vehicle with all the documents, keys, tires, tools, obligatory, standard and additional equipment, as it was taken over, and with the amount of fuel as received.
• When returning the vehicle, the Lessee is required to submit the same to the employee of Uniline d.o.o., and to have proper documentation for it.

Article 4
• Financial obligations under this Contract, if not paid in advance or as a deposit, the Lessee is obliged to pay immediately when returning the car or within 8 days since the request for payment or making out the invoice.
• The Lessee agrees that, at the expense of his credit card or by other means of payments, the Lessor charges any repair costs, failure or loss, including the costs of which the Lessee has not informed the Lessor, and in accordance with the procedure of returning the Vehicle.
• The Lessee acknowledges that the Lessor is authorized to charge his credit, debit or "charge" card for any costs the Lessor has under this Agreement.

Article 5
• The Lessee undertakes:
- to use the vehicle in accordance with the Law on Road Traffic Safety and other valid regulations of the Republic of Croatia
- to immediately stop driving if a failure occurs on the vehicle and promptly inform the Lessor about it;
- to use the vehicle only for personal purposes;
- the Vehicle will be driven only by the Lessee or the person who is stated in the Contract as a driver besides the Lessee, all under condition that such persons have the necessary permits and documents for driving the vehicle;
- not to drive outside the borders of the Republic of Croatia to the countries in which entry is not allowed;
- not to use the Vehicle for an improper purpose, such as for criminal acts, customs, foreign money exchange or other offences or illegal acts;
- not to overload the vehicle with cargo or passengers;
- not to drive under the influence of alcohol or drugs;
- to lock the vehicle when not in use, take the keys and documents, as well as activate other safety devices if there are such on the Vehicle;

• The vehicle must not be used for:
- paid transportation of goods, cargo or passengers;
- tow or transport of other vehicles or trailers;
- transportation of materials, items or things that can damage or contaminate the vehicle, for example, animals, flammable materials, overly dirty things or things with unpleasant odor;
- Racing, motor sport, or other similar competitions as well as driver training
- Outside of marked and paved roads

Article 6
• The Lessee shall bear the costs:
- of the fuel
- of the Vehicle transport;
- of the garage, parking, road-tolls, bridge-tolls, etc.;
- of all the penalties for violations of traffic or other regulations;
- of court, offence or other proceedings;
- of default interest on the above owings;
- incurred or caused during the rental period of the Vehicle, regardless of when they are established or became due, and regardless of whether they charge the Lessor, the Vehicle owner, the Lessee or the driver of the Vehicle, unless the stated costs are caused by sole fault of the Lessor

Article 7
• In the event of a car accident, damage, distress, theft, engine breakdown of the Vehicle and other similar circumstances the Lessee is required to:
- retain the Vehicle until it is taken over by the Lessor;
- note down the names and addresses of participants and witnesses;
- call the police and ensure a report, except in the case of engine defects;
- to make a statement about the event in the nearest Lessor’s office without delay;
- return to the Lessor the Vehicle keys and documents (registration card)

• If the Lessee does not provide the police report referred to in paragraph 1, subparagraph 3 of this article and fails to give the statement referred to in paragraph 1, subparagraph 4 of this Article, all costs of indemnification in connection with damage or missing vehicle are charged to the Lessee in the full amount regardless of his fault in this event;

Article 8
• In case of failure or deficiency on the vehicle, the Lessee is obligated to notify the Lessor and act according to his instructions.
• the Lessee must not carry out any repairs, improvements, or any work on the vehicle, for which there is no express written consent of the Lessor. In the event of unauthorized work on the vehicle, for which there is no explicit consent of the Lessor, the lessee shall bear all additional costs incurred as a result of the above procedure.

Article 9
• In case of deficiency or damage to the Vehicle, equipment, accessories, license plates, documents or keys, regardless of how they occurred, the Lessee shall pay to the Lessor their full money value according to the official price list available at the request of the Lessee, valid on the day of the agreed returning of the Vehicle. In the case of objections to the official price list, the customer may IMMEDIATELY request damage assessment by the authorized service. In that case the estimate / offer of the service is the basis for indemnification of damage and the customer can not choose the cheaper option.
• In the event of theft or other circumstances in which the Lessee is not able to return the Vehicle to the Lessor at the end of lease, the Lessee shall, on request of the Lessor, pay the full value of the Vehicle meaning the purchase value of the new vehicle, according to the offer of the Lesssor’s supplier, as well as other losses suffered by the Lessor due to lack of the Vehicle.
• The Lessee can partially redeem liability in case of damage / theft by purchasing additional insurance (CDW, SCDW, WUG, etc.). The same applies only in the event that the Lessee has complied with the general terms and conditions of the contract in full.
• If in the case of disregard /negligence of the Lessee of the vehicle / driver or by the use of the vehicle contrary to the manufacturer, damage occurs to parts of the Vehicle or individual systems (for example due to lack of oil or coolant, careless driving or driving off road) the Lessee of the Vehicle reimburses the Lessor full amount of the repair costs for the Vehicle and all the actual damage, for example the expenses of towing or impaired value of the Vehicle.
• In event of using the wrong fuel, the Lessor will charge the Lessee for the damages according to the official price list, plus the value for less fuel returned and other expenses such as parking, towing services, etc., that have arisen as a result 
• If for any reason the Vehicle needs special cleaning, the Lessor reserves the right to an additional charge to cover the cost of any necessary cleaning.

Article 10
• In the event that the Lessee returns the vehicle with less fuel, the same will be charged, increased by the cost of tank service.
• In the event that the Lessee does not pay the costs referred to in Article 6 of these general terms and conditions, the Lessor has the right to charge the Lessee for the same, increased by the appropriate administrative fee.
• The Lessee agrees to request from the Lessor the extension of the lease as well as other changes to the lease in due time. In case of extension of the lease, the Lessee will be charged with the price of the same, according to the agreed price list
• When returning the vehicle earlier than agreed, the Lessee will be accounted for provided services according to the price list for the number of days spent.
• In the event of the Lessee exceeds the agreed time of returning the vehicle without consent of the lessor, the lessor has the right to deem the vehicle stolen / concealed and inform the police. In that case, the Lessee shall bear all the damage.
• In the event of of exceeding the return date of the vehicle, the Lessee is further liable for all obligations and responsibilities under this Contract, and which are agreed for the duration of the lease.
• In the event that the Lessee voluntarily returns the vehicle on a location that is different from the agreed, the Lessor will calculate fee for collecting / ONE WAY according to the official price list that will be presented to the lessee upon request.
• In the event that the Lessee returns / takes over a vehicle outside office working hours, the Lessor will charge a fee for the work out of working hours according to the official price list.

Article 11
• In event of a damage to a third party the Lessee shall bear all the costs that Lessor could have on that basis.
• Insurance does not cover damages caused intentionally, by gross negligence, under the influence of alcohol or drugs, without required driver's license or if the license is revoked from the driver, in cases of non-compliance with statutory regulations, damages caused by war operations or force majeure, as well as in other circumstances specified by the insurance company rules or legal regulations.
• The Lessee acknowledges that in the case of negligent attitude towards the vehicle, the documents or keys, as well as other cases specified by the insurance or law, can be charged with regressive claim by the insurer of the Vehicle.

Article 12
• The Lessor is not liable for damage that could occur to the Lessee due to delay of vehicle delivery or for damages to the Lessee which may arise due to any fault on the vehicle during the rental period.
• The Lessor is not liable for damage that could occur to persons or things transported in the vehicle.
• The Lessor is not responsible for items left in the Vehicle on the occasion of returning the Vehicle, nor is there an obligation to protect them and / or deliver them to the Lessee.
• If it is determined that the Lessee has violated any of the terms of this Contract, Lessor’s employees are authorized to seize the vehicle.
• The Lessor unconditionally reserves the right to terminate the Car Rental Contract, anytime and anywhere before the end of the Car Rental Contract, without any obligation to compensate damage to the Lessee.

Article 13
• The Lessee may not assign any rights or obligations under this Contract to a third party, nor steal the vehicle, its parts or equipment, or make any modifications to the vehicle.

Article 14
• This Contract is made in 2 identical copies, one of which is presented to the Lessee and the other is kept by the Lessor.
• By the signature on the first page of this Contract the Lessee accepts this Contract with all of its terms and the general conditions of renting the Vehicle of which he is informed about at the lessor’s branch office when taking over the Vehicle as well as the currently valid conditions of the credit card issuer.
• Amendments to this Contract may only be made in writing
Article 15
• In the event of a dispute under this Contract the parties agree to submit to the jurisdiction of the competent court in Pula in accordance with Croatian law.

Published on 11.12.2015