Conditions générales de location
 

English
Polski

Ogólne Warunki Wynajmu w Polsce

Inter Best-97 Sp. z o.o., licencjobiorca Inter Rent na terenie Polski, zwany w treści Inter Rent, wynajmuje Najemcy, którego podpis widnieje na umowie najmu, pojazd określony w postanowieniach niniejszej umowy najmu, które Najemca przyjmuje i zobowiązuje się przestrzegać.

1. Opłaty za wynajem
Najemca zapłaci wszelkie opłaty podane na pierwszej stronie umowy najmu lub wymienione w obowiązujących taryfach Inter Rent. Ceny i opłaty podane są w walucie EUR, która może być przeliczona na PLN wg średniego kursu sprzedaży ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym wynajem pojazdu. W przypadku płatności kartą kredytową Inter Rent obciąża rachunek Najemcy w walucie polskiej wg metody podanej powyżej.
Zaległości płatnicze naliczane są wg stopy procentowej odsetek ustawowych, które ogłaszane są w Monitorze Polskim.
Najemca jest odpowiedzialny za wszelkie zobowiązania, grzywny i kary skierowane do Inter Rent, powstałe w trakcie trwania wynajmu, z wyłączeniem przypadków, gdy odpowiedzialność jest po stronie Inter Rent.

2. Wynajem i zwrot pojazdu
Wynajęty Najemcy pojazd jest w dobrym stanie technicznym i przygotowany do normalnego użytku. Pojazd jest wyposażony w pięć kół bez uszkodzeń. W razie uszkodzenia przez Najemcę któregokolwiek z nich w trakcie trwania umowy najmu, Najemca zobowiązany jest do wymiany na jego koszt kompletnego koła odpowiadającego wszelkim parametrom uszkodzonego koła.
Paliwo nie jest wliczone w cenę wynajmu pojazdu. Dostępne są następujące opcje:
Wynajem i zwrot z pełnym bakiem / Zwrot ze stanem z wynajmu: Nasze pojazdy wynajmowane są z pełnym bakiem lub z częściowo pełnym bakiem. Pojazd musi być oddany z takim samym stanem paliwa jak w chwili wynajmu, co wykazane jest na Umowie Najmu; pojazd może być wynajęty z pełnym bakiem (opcja wynajem i zwrot z pełnym bakiem) lub z niepełnym bakiem (zwrot ze stanem paliwa z początku wynajmu). Jeśli pojazd będzie zwrócony z niższą ilością paliwa w stosunku do ilości z chwili wynamu, zostanie naliczona dodatkowa opłata za brakujące paliwo, zgodna z ceną obowiązującą w dniu wynajmu w danym kraju,
Ekspresowe Paliwo: usługa Ekspresowego Paliwa umożliwia odbiór pojazdu z pełnym bakiem oraz zwrot z dowolnym stanem, tak by nie było konieczne szukanie stacji paliw nieopodal punktu zwrotu pojazdu, tankowanie go do pełna oraz późniejsze oczekiwanie na potwierdzenie stanu paliwa podczas oddawania pojazdu. Cena paliwa w opcji Ekspresowego Paliwa oparta jest o koszt pełnego baku paliwa danego pojazdu w chwili jego odbioru, Koszt baku paliwa obliczany jest w oparciu o pojemność zbiornika paliwa wynajętego pojazdu oraz średnią cenę paliwa w kraju wynajmu, obowiązujacą w dniu odbioru pojazdu.
Informujemy, że nie jest możliwy zwrot kosztów za niewykorzystane paliwo.
Najemca zobowiązany jest do zwrotu pojazdu w punkcie i godzinach otwarcia Inter Rent.. Pojazd musi być zwrócony z kompletem dokumentów i kluczyków.
Najemca może zwrócić wynajęty pojazd tylko osobie w ubraniu służbowym Inter Rent. Najemca nie może zwrócić wynajętego pojazdu osobie nieubranej służbowo, znajdującej się w punkcie Inter Rent, wobec której Najemca powziął domniemanie, że jest pracownikiem Inter Rent.
W sytuacjach wyjątkowych i za zgodą Inter Rent, kluczyki i dokumenty wynajętego pojazdu mogą być zwrócone w recepcji hotelowej.
Inter Rent zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odebrania pojazdu od Najemcy na jego koszt w przypadku stwierdzenia użytkowania pojazdu z naruszeniem warunków niniejszej umowy. Inter Rent nie odpowiada za szkody i roszczenia Najemcy jakie mogą wyniknąć w takim przypadku.Czas trwania wynajmu naliczany jest w oparciu o okresy 24-godzinne i rozpoczyna się w chwili udostępnienia pojazdu Najemcy. Przedłużenie wynajmu powyżej 30 minut powoduje naliczenie następnej doby. Umowa najmu może być sporządzona maksymalnie na 30 dni. Przedłużenie czasu wynajmu wymaga zgody Inter Rent.
Samowolne przedłużenie wynajmu bez uzyskania akceptacji Inter Rent, powoduje brak ochrony z tytułu polisy Auto Casco, bądź innych gwarancji ubezpieczeniowych. Dla wynajmów trwających dłużej niż 30 dni, po upływie tego okresu wystawiana jest częściowa faktura. Faktura końcowa wystawiona zostaje po zwrocie pojazdu Inter Rent przez Najemcę.
Integralną część tej umowy stanowi formularz „Stan Techniczny Pojazdu”, na którym widnieją podpisy Najemcy oraz przedstawiciela Inter Rent, które składane są w chwili wynajęcia i zwrotu pojazdu. Wszelkie uszkodzenia muszą być naniesione przez przedstawiciela Inter Rent na formularz „StanTechniczny Pojazdu” i zaakceptowane przez Najemcę. Wszelkie uwagi do stanu technicznego pojazdu, w szczególności dotyczące widocznych w pojeździe uszkodzeń, Najemca zobowiązany jest zgłosić w dniu odbioru pojazdu. Postanowienie to nie wyłącza uprawnień najemcy przysługujących mu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

2.1. Zwrot pojazdu poza godzinami pracy biura
Zwrot pojazdu poza godzinami pracy Inter Rent nie zwalnia Najemcy z odpowiedzialności za wynajęty pojazd. Odpowiedzialność taka wygasa w chwili sprawdzenia pojazdu przez przedstawiciela Inter Rent. W przypadku braku potwierdzenia odbioru pojazdu przez przedstawiciela Inter Rent na formularzu „Stan Techniczny Pojazdu” oraz stwierdzenia uszkodzenia pojazdu, innego niż te, które zostały zaakceptowane przez Najemcę w chwili wynajmu, stroną odpowiedzialną za uszkodzenia zostaje Najemca.
Najemca musi pozostawić wynajęty pojazd na parkingu wskazanym przez Inter Rent. Jeżeli punkt wynajmu wyposażony jest w tzw. „skrzynkę zwrotu pojazdu”, wówczas Najemca musi w niej pozostawić kluczyki i dokumenty pojazdu, umowę najmu oraz bilet wjazdu na parking (jeżeli posiada). Pozostawienie kluczyków i dokumentów w „skrzynce zwrotu pojazdu”, poza godzinami pracy biura, nie powoduje zakończenia umowy najmu.
Odpowiedzialność Najemcy za wynajęty pojazd wygasa w momencie pobrania dokumentów i kluczyków pojazdu ze „skrzynki zwrotu pojazdu” oraz sprawdzenia pojazdu przez pracownika Inter Rent po otwarciu biura.
Zakończenie umowy najmu odbywa się po odzyskaniu kluczyków i dokumentów pojazdu, sprawdzeniu pojazdu oraz wpisaniu daty i godziny zwrotu. Jako datę i godzinę zwrotu przyjmuję się datę i godzinę otwarcia punktu Inter Rent następnego dnia po zwrocie lub datę i godzinę znajdującą się na parkingowym bilecie wjazdu.

2.2 Zwrot pojazdu poza punktem Inter Rent
Zwrot pojazdu poza punktem Inter Rent nie jest możliwy.

3. Warunki płatności
Wysokość opłaty za wynajem pojazdu określana jest w chwili rozpoczęcia wynajmu i zależy od zastosowanej taryfy cenowej.
W chwili rezerwowania pojazdu, Najemca może przedpłacić swoją rezerwację zarówno kartą kredytową jak i debetową. Niemniej jednak, w chwili odbioru pojazdu bezwzględnie należy przedstawić kartę kredytową (akceptujemy karty wydane przez Visa, Mastercard, American Express). Niestety, nie możemy zaakceptować kart debetowych, z powodu warunków kożystania z tych kart, uniemożliwiających zaadoptowanie ich do celów naszej polityki zabezpieczenia depozytu.Informujemy również, że nie akceptujemy płatnośći gotówką lub czekami.
Właściciel karty kredytowej użytej do płatności za wynajem musi figurować na Umowie Najmu jako wynajmujący albo “główny kierowca”. Karta ta musi być wystawiona na nazwisko głównego kierowcy, a jej termin ważności musi przekraczać planowaną datę zwrotu pojazdu.
Ponieważ niektóre firmy wydające karty kredytowe mogą nie być obecne na rynku w danym kraju wynajmu, prosimy o sprawdzenie czy w planowanym kraju wynajmu karta którą posiadasz będzie akceptowana. Dotyczy to głównie krajów małych lub odległych. Karty płatnicze są akceptowane do limitów autoryzowanych przez daną firmę-wystawcę karty.
Przed rozpocząciem wynajmu Inter Rent dokona autoryzacji karty w wysokości przewidywanego kosztu wynajmu, powiększonego o dodatkowe opłaty jakie mogą wystąpić w trakcie jego trwania. Rachunek okazanej karty kredytowej zostanie obciążony całkowitym kosztem wynajmu w chwili jego zakończenia.

4. Rezerwacje i anulacje
Rezerwacje przyjmowane są na dane grupy pojazdów, a nie na konkretne modele samochodów. Inter Rent zobowiązany jest do honorowania warunków rezerwacji przez 1 godzinę po planowanym terminie wynajęcia pojazdu .
Inter Rent zastrzega sobie prawo do odmowy wynajęcia zarezerwowanego pojazdu z przyczyn niezawinionych przez Inter Rent.
Anulacja rezerwacji musi być dostarczona do Inter Rent minimum 24 godziny przed planowanym wynajmem. W razie niedotrzymania tego warunku, Inter Rent obciąży Najemcę częścią utraconych zysków.

5. Warunki używania pojazdu

5.1. Wynajęty pojazd nie może być używany
a. przez osobę inną niż Najemca o ile osoba ta nie została wcześniej zaakceptowana przez Inter Rent poprzez wpisanie w przeznaczonym do tego miejscu, na pierwszej stronie umowy najmu. Osoba ta winna posiadać ważne prawo jazdy przynajmniej od roku oraz spełniać określone przez Euopcar warunki w zakresie minimalnego wieku dla danej grupy pojazdów.
b. jeśli Najemca lub inny kierowca pojazdu pozostaje pod wpływem alkoholu, leków halucynogennych, narkotyków lub innych substancji osłabiających jego świadomość i zdolność reakcji.
c. wbrew przepisom celnym, drogowym lub innym obowiązujących na terenie Polski.
d. poza granicami Polski .
e. w wyścigach, rajdach lub zawodach.
f. do przewozu osób lub rzeczy w formie podnajmu bez zgody Inter Rent.
g. do holowania innych pojazdów, przyczep lub innych przedmiotów.
h. do przewozu substancji łatwopalnych, niebezpiecznych, jak również toksycznych, korodujących, radioaktywnych oraz innych szkodliwych substancji.
i. do przewozu rzeczy, które z powodu swego zapachu lub właściwości mogą spowodować uszkodzenie pojazdu i narazić Inter Rent na stratę czasu lub należności zanim pojazd będzie mógł być ponownie wynajęty.
j. do przewozu żywych zwierząt (z wyjątkiem zwierząt domowych, po wcześniejszym uzyskaniu pisemnej zgody Inter Rent).
k. gdy zamontowany bagażnik na dach i tym podobne nie są dostarczone przez Inter Rent.
l. do jazdy po nieutwardzonych drogach lub drogach, których nawierzchnia lub stan mogą spowodować uszkodzenie zawieszenia pojazdu, kół, opon.

5.2. Odpowiedzialność Najemcy
Najemca jest odpowiedzialny za wykroczenia drogowe, które miały miejsce w czasie trwania umowy najmu, a które powiązane są z użytkowaniem przez Najemcę wynajętego pojazdu, ponieważ Najemca był posiadaczem pojazdu. Najemca akceptuje, że Inter Rent udostępni Policji lub innym upoważnionym organom dane osobowe Najemcy z uwzględnieniem ustawy o ochronie danych osobowych.
W czasie użytkowania pojazdu, Najemca zobowiązany jest do rutynowej kontroli wskaźników znajdujących się na desce rozdzielczej. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu któregokolwiek z elementów Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego zatrzymania pojazdu i skontaktowania się z pomocą drogową lub najbliższym punktem Inter Rent. Podczas parkowania pojazdu nawet na krótką chwilę, Najemca zobowiązany jest do użycia wszelkich zabezpieczeń znajdujących się w pojeździe.
Pozostawienie dokumentów i/ lub kluczyków w pojeździe jest zabronione i powoduje nieważność ubezpieczenia od kradzieży pojazdu.

6. Uszkodzenia, utrata, kradzież
a. Gdy wynajęty pojazd, w czasie trwania umowy najmu, został uszkodzony, skradziony bądź utracony (cały lub jego część), Najemca ponosi finansową odpowiedzialność, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, za rzeczywiste koszty naprawy do wysokości wartości samochodu.
Jeżeli Najemca zaakceptuje warunki ubezpieczenia Collision Damage Waiver i/lub Theft Waiver na umowie najmu, odpowiedzialność Najemcy w przypadku uszkodzenia, kradzieży, utraty pojazdu lub jego części może być ograniczona do rzeczywistego kosztu naprawy, maksymalnie do wysokości udziału własnego uwidocznionego na umowie najmu, pod warunkiem że Najemca nie naruszył jakichkolwiek warunków najmu określonych w niniejszej umowie. Najemca może również znieść taką odpowiedzialność pod warunkiem, że zaakceptował ubezpieczenie SCDW (Super Collision Damage Waiver), które zwalnia Najemcę z odpowiedzialności finansowej za szkody pojazdu z wyłączeniem kradzieży i spalenia.
Jeżeli jednak szkoda została wyrządzona rozmyślnie, albo wskutek poważnego zaniedbania ze strony Najemcy z naruszeniem niniejszych warunków, odpowiedzialność Najemcy jest nieograniczona.
b. W przypadku zagubienia przez Najemcę kluczy pojazdu i/ lub dokumentów Najemca zostanie obciążony dodatkową opłatą.
c. Jeżeli Najemca spowodował wypadek i uciekł z miejsca wypadku lub nie wykonał swoich obowiązków określonych w niniejszych warunkach, będzie również ponosił odpowiedzialność nieograniczoną.
d. Jeżeli Najemca przewozi wynajętym pojazdem zwierzęta ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe zniszczenia lub uszkodzenia odbiegające od standardowej eksploatacji pojazdu.

7. Wypadki, kradzieże
W razie zaistnienia wypadku lub kradzieży Najemca musi natychmiast powiadomić policję. Najemca nie ma prawa do wyrażania zgody na akceptację roszczeń drugiej strony. Najemca powinien natychmiast powiadomić Inter Rent o wszelkich uszkodzeniach pojazdu.
Jeżeli Najemca postąpił zgodnie z warunkami najmu, Inter Rent dołoży wszelkich starań, aby wymienić lub naprawić wynajęty pojazd. Przy podmianie pojazdu muszą być dokonane stosowne zmiany na umowie najmu, zaakceptowane przez obie strony umowy. Inter Rent nie ponosi odpowiedzialności za straty lub uszkodzenia własne Najemcy, włączając utratę zysków, dopóki właściwe prawo nie udowodni, że Inter Rent nie może wyłączyć lub ograniczyć swojej odpowiedzialności wobec Najemcy. Nawet w przypadku niewielkich uszkodzeń, Najemca zobowiązany jest przekazać Inter Rent pisemny raport ze szkicem sytuacyjnym.
W szczególności raport z wypadku powinien zawierać nazwiska i adresy zaangażowanych osób oraz świadków zdarzenia, jak również numery rejestracyjne uczestniczących pojazdów. W przypadku uszkodzenia lub kradzieży pojazdu umowa najmu zostanie zakończona w dniu zgłoszenia przez Najemcę do Inter Rent lub Policji faktu uszkodzenia lub kradzieży wynajętego pojazdu.

8. Dane personalne
Dane osobowe podane przez wynajmującego w niniejszej umowie będą przetwarzane przez Inter–Best 97 Sp. z o.o. (administratora danych) w celu obsługi i wykonania niniejszej umowy.
Ponadto dane mogą być przetwarzane w celu wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych: podstawa prawna art. 23 ust. 1 pkt 2, 3 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr, 101, poz.926 ze zm.).

9. Odpowiedzialność Inter Rent
Inter Rent jest odpowiedzialny jedynie za straty lub szkody poniesione przez Najemcę lub osoby trzecie w związku z wynajętym pojazdem lub jego użytkowaniem, gdy straty lub szkody spowodowane zostały z winy Inter Rent. We wszystkich innych przypadkach Inter Rent nie odpowiada, a Najemca nie będzie czynił Inter Rent odpowiedzialnym za takie roszczenia.
Inter Rent nie odpowiada za kradzież, zniszczenie i utratę wartości użytkowych jakichkolwiek przedmiotów przewożonych lub pozostawionych w pojeździe. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub przewożone w samochodzie przez Najemcę, zwłaszcza za przewożone przez Najemcę przedmioty o wartości kolekcjonerskie.

10. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
Inter Rent zapewnia ubezpieczenie zgodnie z polisą ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej wyłącznie tym osobom, które używają pojazdu za jego zgodą.

11. Ubezpieczenie pojazdu Auto - Casco (Collision Damage Waiver CDW, Theft Waiver - TW)
Poprzez akceptację CDW i/lub TW na pierwszej stronie umowy najmu, Najemca zobowiązuje się do uiszczenia zapłaty zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem. Jeżeli Najemca nie wykupi ubezpieczenia Damage Waiver - CDW i/lub Theft Waiver - TW, Inter Rent ma prawo odmówić zawarcia umowy najmu pojazdu. Collision Damage Waiver i/lub Theft Waiver nie wyklucza pełnej odpowiedzialności finansowej Najemcy w przypadku rażącego zaniedbania lub celowego naruszenia przez niego warunków najmu, przepisów prawnych lub warunków ubezpieczenia.

12. Personal Accident Insurance - ubezpieczenie osobowe
Poprzez akceptację PAI na umowie najmu, Najemca akceptuje dodatkową opłatę zgodniez aktualnie obowiązującym cennikiem.
Niniejszym Najemca nabywa prawo do odszkodowania, któremu przysługuje z racji ubezpieczenia osobowego. Szczegóły dotyczące ubezpieczenia osobowego (PAI) są do wglądu w siedzibach obsługi klienta należących do Inter Rent.

13.Siedziba i właściwość sądu
Niniejsza umowa najmu jest sporządzona zgodnie z przepisami prawa polskiego. Wszelkie spory mogące powstać na tle obowiązywania niniejszej umowy, Strony będą rozwiązywać w drodze negocjacji, a w przypadku braku porozumienia, poddadzą je rozstrzygnięciu właściwemu sądowi powszechnemu zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.

General Rental Conditions

Inter Best-97 limited responsibility company, a licensee of Inter Rent, further referred to as the Lessor, rents a vehicle specified in the rental agreement to the Renter or responsible side of the Renter whose signatures appear in the reverse side of the rental agreement. The Renter accepts and undertakes the obligation to comply with the resolutions provided within the rental agreement.

1. Rental charges

The Renter will pay all the charges listed on the first page of the rental agreement, or in the valid tariffs of Inter Rent. All prices and fees are given in EUR and can be converted to PLN according to the exchange rate announced by the National Bank of Poland one day before the actual check in of the rented vehicle. In the case of a payment with a credit card, Inter Rent shall encumber (charge) the Renter’s account in the Polish currency according to the method described above. Any delays in the payment are calculated according to the statutory interest rates as announced in the Polish Monitor. The Renter is responsible for all the occurring liabilities, fines, and penalties addressed to Inter Rent during the lease, except for cases when Inter Rent is responsible for them.

2. Renting and returning the car

The vehicle rented to the Renter is in a good technical condition and ready for a normal usage. The vehicle is equipped with five wheels, free from defects. In case of damage to any of the wheels during the course of the rental, The Renter is obliged to replace it with a new one, having exactly the same technical parameters as the damaged one. Fuel is not included in the rental rate you pre-pay at reservation time. Following services are available:

Full to Full / As Rented: Our vehicles are rented either with a full tank or with a partially full tank. The vehicle must be returned with the same level of fuel as at the collection as shown on the Rental Agreement, whether the vehicle was provided to you with a full tank (Full to Full) or with a partially full tank (As Rented). If not, you will be invoiced the cost of missing fuel based on the average applicable price of fuel country wide at the time of collection,

Express Fuel: Express Fuel service enables you to pick up the vehicle with a full tank and return how you wish, so that you do not have to look for a fuel station near the drop-off location, top up the tank and wait for fuel level to be checked when returning the vehicle. The price of the Express Fuel service is determined based on the cost of the fuel tank of the rented vehicle at the time of pick-up,. The cost of the fuel tank is calculated based on the capacity of the rented vehicle’s tank and the average price of fuel country wide at the time of collection of the vehicle.

Please note that no refund will be processed for unused fuel upon return of the vehicle.

The Renter is obliged to return the vehicle to Inter Rent in the agreed place and opening hours of Inter Rent, or in the place and date determined in the concluded rental agreement. The car has to be returned with a complete set of the documents and keys. The Renter can return the rented vehicle only to a person dressed in official Inter Rent clothes. In exceptional situations and upon a consent of Inter Rent, the keys and documents of the rented vehicle can be returned to the hotel reception desk. Inter Rent reserves the right to an immediate collection of the car from the Renter at his cost in the case of noting that the vehicle is used in a way violating provisions of the present Agreement. Inter Rent shall not be held responsible for any damages and claims of the Renter than may result in such a case.

The rental duration is calculated on the basis of indivisible periods of 24 hours, starting from the time the vehicle is made available. If a daily period is exceeded by more than 30 minutes, another full day will be charged. The maximum duration of a rental agreement is 30 days. The extension of the rental period can be made after the Inter Rent’s approval. A prolongation of the rental without an approval from the part of Inter Rent results in a lack of the protection with the Auto Casco policy or other insurance guarantees. A provisional invoice is issued for rentals lasting for more than 30 days after the lapse of the period. The final invoice is issued after the return of the vehicle to Inter Rent by the Renter. The form “Vehicle Condition Form” constitutes an integral part of the agreement, it is signed by the Renter or parties jointly responsible with the Renter and by an employee of Inter Rent - the signatures are placed there in the moment of the rental and return of the vehicle. All defects should be recorded in the form “Vehicle Condition Form” by an employee of Inter Rent and approved by the Renter. The Renter is obliged to submit all comments regarding the technical condition of the car, especially its visible damages, at first day of the rental. This clause does not exclude the Renter’s law guaranteed by the Act from 23.04.1964 of the Civil Code.

2.1. Return of the car outside office work hours

A return of the vehicle outside work hours of Inter Rent does not absolve the Renter of the responsibility for the rented vehicle. Such a responsibility expires in the moment of checking the car by an employee of Inter Rent. In the case of a lack of the confirmation of the receipt of the vehicle by the Inter Rent employee in the form “Vehicle Condition Form” and noting damages to the vehicle other than those which have been accepted by the Renter in the moment of the rental, the Renter shall be held responsible for the damages.

The Renter is to leave the rented car in the car park indicated by Inter Rent. If the rent-a-car centre is equipped with the so-called “car return box”, the Renter shall leave the car’s keys, documents, rental agreement and the car park entrance ticket (if any) there.

The fact of leaving the keys and documents in “the car return box” after office opening hours does not lead to a termination of the rental agreement. The Renter’s responsibility for the rented car terminates in the moment the said documents and keys are collected from “the car return box” and the vehicle is checked by an employee of Inter Rent after the office is opened.

The termination of the rental agreement takes place after the receipt of the car’s keys and documents and a registration of the date and hour of the return. The date and hour of the return is assumed to be the date and hour when Inter Rent office is opened the day following the return or the date and hour specified in the car park entrance ticket.

2.2. Return of the car outside an Inter Rent office

The car cannot be returned outside an Inter Rent office.

3. Conditions of using the car

The vehicle renting fee is determined in the moment of the beginning of the rental, depending on the applied tariff. In the case of the payment with a credit card, Inter Rent shall authorize the card before the beginning of the rental at the amount of the predicted cost of the rental plus additional fees that can occur during its realization.At reservation time you may prepay your booking with either credit or a debit card.

Nevertheless please note that at pick-up time you must produce a credit card (major credit cards such as Visa, Master card, American Express, are accepted). Unfortunately we are not able to accept debit cards as their rules may not be adapted to our security deposit policy.

Please also note that we do not accept payments in cash or cheques.

The card holder must be identified as the renter or the "main driver” in the Rental Agreement. Such payment card must be in the main driver’s name and with an expiry date after the return date.

As certain payment card companies may not be represented in all rental countries, please verify in advance the acceptance of your payment card in a small or remote country. Payment cards are accepted to the limits authorised by the card company.

Inter Rent shall authorize the card before the beginning of the rental at the amount of the predicted cost of the rental plus additional fees that can occur during its realization.

Security Deposit

All rentals are subject to a security deposit at the time of rental, in addition to the appropriate rental charges, to cover additional charges that may occur during the rental period (such as damage excess, fines, refuelling charges).

The amount of deposit subject to authorisation is stated on the Rental Agreement. The deposit amount will depend on the category of the rented vehicle and additional equipment and services you have selected. The amount of the deposit covers:

- Excesses applicable to Collision Damage Waiver (CDW) and Theft Protection (TP), or reduced excess if you choose (choose) to purchase the Super Cover or the Peace of Mind option;

- Where applicable, price of replacement (as new) of the additional equipment you selected during your rental, such as GPS, baby seat, etc.

Please note that the amount of the deposit is not debited but held on card-holder’s bank account until the final rental charge amount is debited.

Invoice

Upon return of the vehicle, we will send you an electronic invoice at the e-mail address you have provided during the booking process or a paper invoice should you decide not to receive it electronically. Should you wish a paper invoice in addition to the electronic invoice an extra fee will be invoiced.

4. Booking and cancellations

The booking is made on the basis of a given car category, not a specific make of the vehicle. Inter Rent is obliged to honour bhonor conditions up to 1 hour after the scheduled pick-up time Inter Rent reserves the right to refuse to rent the booked car for the reasons not faulted by Inter Rent.

A cancellation of the booking has to be presented to Inter Rent minimum 24 hours before the scheduled rental start. -If reservation is cancelled less than 24 hours before the collection time a cancellation fee representing 100% of the prepaid amount will apply.

5. Conditions of using the vehicles

5.1. The rented vehicle may not be used:

a) by a person other than the Renter, if the person had not been accepted by Inter Rent by placing his/her name in the first page of the rental agreement. The person must have a valid driving license, issued at least one year before the beginning of the rental and must also meet the conditions stated by Inter Rent concerning the minimal age for the specific car group,

b) if the Renter or the other driver is under influence of alcohol, medicines causing hallucinations, drugs or any other similar substance weakening his/her consciousness and reaction ability,

c) against the customs, traffic or other laws applicable in Poland,

d) outside borders of Poland.

e) in races, rallies or any other competitions,

f) to transport people or things as a form of sub-rental without Inter Rent’s permission,

g) to tow other vehicles, trailers or other things,

h) to transport flammable, dangerous, toxic, corrosive, radioactive, and other harmful substances,

i) to transport objects which due to their smell or properties may cause a damage to the vehicle and pose a threat towards Inter Rent of a loss of time or receivables before the vehicle can be used again,

j) to transport live animals (except for home animals after obtaining a written consent of Inter Rent),

k) when the roof rack or other similar accessories are not delivered by Inter Rent,

l) to drive on non-hardened roads or roads which surface or state may cause a damage to the vehicle suspension, wheels, or tyres.

5.2. The Renter's responsibility

The Renter shall be held responsible for all road offences that took place during the course of the rental, which were connected with the usage of the rented vehicle, because The Renter was the person actually possessing the vehicle. The Renter shall accept the fact that Inter Rent shall make available personal data of the Renter to the Police or other authorized bodies with the consideration of the Act on the Personal Data Protection. During the usage of the vehicle, the Renter shall be obliged to control the indicators in the dashboard regularly. In the case of noting a wrong functioning of any of the elements, the Renter is obliged to immediately stop the vehicle and contact the road assistance or the nearest Inter Rent office.

During parking of the vehicle even for a short while, the Renter shall be obliged to use all the security measures available in the car. It is prohibited to leave the documents and/or keys inside the car as it may result in an invalidity of the insurance against the theft of the vehicle.

6. Damage, loss, theft

a) When during the course of the rental, the rented vehicle will be damaged, stolen or lost (all of any of its parts), The Renter shall be held responsible, according to the regulations of the Civil Code from 23.04.1964, for the actual repair cost up to the car value. If the Renter approves conditions of the Collision Damage Waiver and/or Theft Waiver on the first page of the Rental Agreement, the Renter’s responsibility in the case of a damage, theft, loss of the vehicle of its part may be limited to the real cost of the repair maximally up to excess amount indicated on the rental agreement, on the condition that Renter has not violated any rental conditions provided in the present agreement. The Renter can also wave such a responsibility on the condition of approving the SCDW insurance (Super Collision Damage Waiver), which absolves the Renter of any financial responsibility for damages to the vehicle, except for a theft or fire. Should the detriment be done on purpose, or as a result of a gross neglect from the part of the Renter with a violation of provisions of the present Agreement, the Renter’s responsibility is unlimited. In case of loss of a vehicle key or documents the Renter will be charged with an additional fee.

b) If the Renter causes a road accident and runs away from its place or does not follow his obligations stated in the present Rental Conditions, his financial responsibility will be unlimited.

c) If the Renter transports animals with the rented vehicle, he shall bear a full responsibility for the damages or destructions exceeding the standard utilization of the car.

7. Accidents, thefts

In case of an accident or a theft the Renter must inform the Police immediately. The Renter has no right to accept the claims of the other side. The Renter should inform Inter Rent about all the damages immediately. If the Renter followed the Rental Conditions, Inter Rent shall do all its best to replace or repair the rented vehicle.

When replacing the vehicle there shall be made appropriate amendments in the Rental Agreement approved by both parties.Inter Rent shall not be held responsible for own losses or damages of the Renter, including the loss of profits, unless the respective law proves that Inter Rent cannot exclude or limit its responsibility towards the Renter.

Even when minute damages occur, the Renter is obliged to deliver a filled accident report together with a situation outline to Inter Rent. The accident report should especially specify names and addresses of

the involved persons and the witnesses of the event as well as registration numbers of the involved cars.

In the case of a damage or theft of the vehicle, the Rental Agreement shall be completed on the day of delivering the report on the accident or theft of the rented vehicle according to the date placed in the police report.

8. Personal data

The personal data given by the Renter and regarding the rental agreement, shall be processed by Inter Best-97 LTD (data administrator) for the purpose of handling and completing the rental agreement. Furthermore, the data may be processed for the purpose of lawfully justified objectives executed by the data administrator. Legal basis: art. 23, point 2,3,5 of the Personal Data Protection Law from 29.08.1997 (Law Journal form 2002, n. 101, pos 926 with changes).

9. Inter Rent's responsibility

Inter Rent shall be held responsible only for the losses or damages suffered by the Renter or third parties concerning the rented vehicle or its using if the damages or losses resulted from Inter Rent’s fault. For all other instances Inter Rent shall not be held responsible, and the Renter shall not make Inter Rent responsible for such claims. Inter Rent is not responsible for theft, damage or loss of the value in use of any objects transported by or left in the rented vehicle. Inter Rent shall not be held responsible for objects transported by or left in the rented vehicle by the Renter, especially for objects having collection value.

10. Third Party Insurance

Inter Rent warrants insurance according to the civil responsibility insurance policy only to those persons who use the vehicle with Inter Rent’s approval.

11. Auto Casco / Collision Damage Waiver (CDW), Theft Waiver (TW)

By accepting CDW and/or TW in the first page of the Rental Agreement, the Renter undertakes the obligation to remit the sum according to the valid price-list. If the Renter refuses to purchase CDW and/or TW, Inter Rent has the right not to draw up the rental agreement. Purchasing CDW and/or TW does not exclude full Renter’s financial responsibility in case of the Renter’s flagrant negligence or purposeful infringement of the rental agreement conditions, law or insurance conditions.

12. Personal Accident Insurance

By accepting the PAI specified on the first page of the Rental Agreement, the Renter accepts an additional charge according to the valid price-list.

Thereby, the Renter gains the right to compensation, which is vested in him by the personal insurance. The details concerning the Personal Accident Insurance can be consulted at the Customers’ Service Office belonging to Inter Rent.

13.The High Court seat and its properties

The Parts shall try to resolve any controversy which may arise concerning this agreement by negotiations, and if no settlement shall be reached, the case shall be decided by the proper common court, according to the laws of The Civil Code.